5.1.2013

s...s... Snakes

הנחשים (שם מדעי - Serpentes) הם תת סידרה בסדרת הקשקשאים, מחלקת הזוחלים והמייחד אותם מיתר בני מחלקתם הוא העדר גפיים.

רק 400 מתוך 2800 מינים, הם ארסיים.
זוהי חיה, שאם היא אינה הכי שנואה על בני האדם, היא בטוח בחמישייה הפותחת.
כל שם-תואר שלילי שאנו מכירים יהלום אותו: מכוער, מזיק, מרושע, גועלי, נתעב, מגעיל...

היחס השלילי כלפי הנחש קיים בכל רחבי העולם וברוב תרבויות האדם, אף בתרבויות שאינן מכירות את סיפור הפיתוי של חוה בגן-העדן.


החיה הראשונה שאנו פוגשים לאחר השלמת הבריאה היא הנחש.
"והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה ה' אלהים..." (בראשית ג, א).

יחס זה די תמוה, שכן רוב הנחשים אינם מזיקים לאדם. נהפוך הוא - הנחשים, כולל הארסיים - מועילים לאדם בהשמידם מכרסמים, חרקים ושאר בעלי-חיים המזיקים לחקלאות.
ובכל זאת, גם חז"ל ראו בנחשים פגע רע, וכך אומר רבן שמעון בר-יוחאי:
"הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו" (מכילתא בשלח, ב').
עד כדי כך, שהתירו להרוג נחשים בארץ-ישראל אפילו בשבת (שבת קכ"א, ע"ב).

יחסו של האדם אל הנחש היה תמיד יחס אמביוולנטי: שנאה ותיעוב מצד אחד ופחד ויראת-כבוד, מצד שני.

הנחש  ניחן בסגולות ריפוי והרופאים הקדמונים ואף אלה של ימינו בחרו בו כסמל שלהם. זהו גם הסמל של חיל הרפואה.פרויד ראה בנחש סמל מיני-פאלי ראשון במעלה ושיבץ אותו במערך החלומות המיניים של האדם, כשחקן ראשי.


יש תחום אחד לפחות שנחשים אינם שנואים. נהפוך הוא...
עוד מ-Beads magic


יש נחשים מעוצבנים ומעצבנים


 ויש נחשים כאלו


תכשיטי נחשים הפכו מאוד פופולאריים גם בין הסלבס
יש נחשים אימתניים כמו זה

 ויש יפים כמו אלומקורות:
ויקיפדיה, מט"חמיקראנט