5.11.2011

Cubic right angle weave

הצלבות
Raw

RAW תלת מימד - אפשרות א'


מכינים משטח raw בעל 3 שורות


מחברים את שורה 1 לשורה 3 כאילו היו 2 משטחי raw. החיבור יוצר שורת בית רביעי נוספת וסוגר המשטח לגלילאפשרות ב

משחילים 4 חרוזים וסוגרים לעיגול


משחילים 3 חרוזים ונכנסים ב-loop בחרוז ממנו התחלנו. עוברים בין החרוזים  ע"מ לצאת מחרוז צדדי


נשחיל 2 חרוזים, נכנס ב-loop בחרוז הבא משורת הבסיס, דרך החרוז ממנו יצאנו ודרך שאר החרוזים ע"מ לצאת מחרוז צדדי הבא, להמשך העבודה

נכנס לחרוז הבא בשורת הבסיס, נשחלי 2 חרוזים ונכנס לחרוז ממנו התחלנו שלב זה.
נעבור על כל החרוזים ע"מ לצאת מחרוז צדדי חדש להמשך העבודה

משחילים חרוז, נכנסים בחרוז הצדדי משלב 2, דרך חרוז בשורת הבסיס, דרך החרוז ממנו יצאנו ויוצאים מהחרוז החדש שהוספנו. סיימנו שורה/סיבוב


חוזרים על התהליך לכל שורה חדשה. שורת הבסיס הופכת להיות השורה הקודמת.

ה"חוקים" לגבי מתי משחילים /מתי נכנסים בשורה קודמת קודם, חלים בדיוק כמו ב-raw שטוח, שורה שניה והלאה.

אפשרות ג
אפשרות זו נחשבת כביכול כלא נכונה. היא קלה יותר, אך רואים בה הרבה יותר החוט


משחילים 4 חרוזים וסוגרים לעיגול

משחילים 3 חרוזים ונכנסים ב-loop בחרוז ממנו התחלנו. ממשיכים לחרוז הבא בשורה הקודמת (שורת הבסיס)

משחילים 2 חרוזים, נכנסים לחרוז צדדי משלב קודם, דרך חרוז שורת הבסיס ממנו יצאנו ולחרוז הבא משורת הבסיס  
חוזרים על שלב זה שוב

נכנסים לחרוז הצדדי הראשון בשורה זו, משחילים חרוז ונכנסים לחרוז צדדי משלב קודם,  דרך חרוז משורת הבסיס. יוצאים מהחרוז החדש שהוספנו
חוזרים על שלבי השורה בכל שורה חדשה.


באפשרות 2/3, בסיום כל שורה, עוברים על החרוזים העליונים החדשים שוב לחיזוק וייצוב העבודה