27.4.2018

Calla Lily- סדנה

בפוסט הקודם ראינו איך סורגים עיגול שטוח.
בפוסט זה נשתמש במה שלמדנו ונרחיב לפרח יפיפה -Calla Lily.https://www.pinterest.com/pin/58828338867038991/

הבסיס לפרח- עיגול הנסרג בצורה ספירלית (אין תפר).
מומלץ להשתמש במרקרים לסריגה (למי שאין, משתמשים בחתיכת חוט/צמר, או בסיכת בטחון קטנה) לסימון התחלת סיבוב.

המקורלצורך סריגת הפרח, עליכם להכיר מספר תכים ומושגים בסיסיים, שמופיעים בבלוג שלי אינספור פעמים.

  • טבעת הקסם (חזרו לפוסט הקודם)
  • עין
  • חצי עמוד
  • הרחבה - סה"כ 2 תכים באותה עין. 
בואו נתחיל. זכרו. אנו סורגים בצורה ספירלית  לכן לא סוגרים כל סבוב בעין שטוחה, ממשיכים.

שלב א' - התחלה
לתוך טבעת הקסם סרגו 6 חצאי עמודים. 

סיבוב שני
בסיבוב זה, נסרוג 6 הרחבות. כלומר- בכל עין מהסיבוב הקודם, נסרוג 2 חצאי עמודים.
סה"כ בסיבוב- 12 חצאי עמודים. סרגו את התך הראשון, סמנו במרקר והמשיכו .

סיבוב שלישי
בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: חצי עמוד בעין אחת, הרחבה בעין השנייה.
בסוף הסיבוב יהיו 18 חצי עמודים.


סיבוב רביעי
בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: חצי עמוד בעין אחת, חצי עמוד בעין הבאה והרחבה בעין הבאה.
בסוף הסיבוב יהיו 24 חצאי עמודים.


סיבוב חמישי
בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: 3 חצאי עמודים (תך בכל עין) ובעין הרביעית- הרחבה.
בסוף הסיבוב יהיו 30 חצאי עמודים.

סיבוב שישי

בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: 4 חצאי עמודים (תך בכל עין) ובעין החמישית-הרחבה.
בסוף הסיבוב יהיו 36 חצאי עמודים.


בסוף הסיבוב השישי נקבל למעשה עיגול שטוח.


https://www.pinterest.com/pin/58828338867038991/

הסיבובים הבאים ייצרו את צורת עלה הכותרת של הפרח (לפני הסגירה)

סיבוב שביעי
בתחילת הסיבוב נסרוג 10 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 3 פעמים: הרחבה, 4 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 10 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 40 תכים בסיבוב ( 36 מהסיבוב הקודם ועוד 4 תכים לכל הרחבה)

סיבוב שמיני 
בתחילת הסיבוב נסרוג 10 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 3 פעמים: הרחבה,5 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 11 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 44 תכים בסיבוב ( 40 מהסיבוב הקודם ועוד 4 תכים לכל הרחבה)

סיבוב תשיעי
בתחילת הסיבוב נסרוג 11 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 3 פעמים: הרחבה,6 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 11 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 48 תכים בסיבוב ( 44 מהסיבוב הקודם ועוד 4 תכים לכל הרחבה)

סיבוב עשירי
בתחילת הסיבוב נסרוג 11 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,3 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 12 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 53 תכים בסיבוב ( 48 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב אחד עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 12 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,4 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 12 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 60 תכים בסיבוב ( 53 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב שניים עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 12 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,5 חצאי עמודים (תך בכל עין).

התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 13 חצאי עמודים (תך בכל עין).

סה"כ 67 תכים בסיבוב ( 60 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב שלושה עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 13 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,6 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 13 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 74 תכים בסיבוב ( 67 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב ארבעה עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 13 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,7 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 13 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 81 תכים בסיבוב ( 74 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב אחרון
בתחילת הסיבוב - 13 חצאים (תך בכל עין).
התך הבא- הרחבה עם עין בין 2 תכי ההרחבה (כלומר, סורגים חצי עמוד, עין וחצי עמוד באותה עין מהסיבוב הקודם).

התכים הבאים- 7 חצאי עמוד (תך בכל עין)
התך הבא- הרחבה עם עין (חצי עמוד, עין וחצי עמוד)
התכים הבאים- 8 חצאי עמודים (תך בכל עין)
התך הבא- הרחבה רגילה.
התכים הבאים- 10 חצי עמודים (תך בכל עין)
התך הבא- הרחבה עם 3 עיני שרשרת בין חצי העמוד.
התכים הבאים- 10 חצאים.
התך הבא- הרחבה רגילה.
התכים הבאים- 8 חצאי עמוד  ואח"כ הרחבה עם עין
התכים הבאים- 7 חצאי עמוד ואח"כ הרחבה עם עין.
נסיים עם 14 חצאי עמוד, עין שטוחה.

הנה טבלה המרכזת את הסיבוביםבסרטון משתמשים בעמוד אבקנים מוכן. 


אין לי מושג איפה אפשר לרכוש כזה אבל ניתן להכין זאת בקלות בקרושה.
סורגים "צינור" העשוי מעיגול של 6 או 5 חצאי עמודים (ללא הרחבות) ומכניסים לתוכו חוט מתכת.
כמו בפרח הזה, למשל.
לחיבור העלה שסרגנו לעמוד האבקנים- אשאיר את הבמה לסרטון, שם זה מאוד ברור.
זהו. אין תגובות:

פרסום תגובה